అయ్యో నా BBC

Wednesday, October 15, 2008

"బిబిసి కి గడ్డు రోజులు"


British Broadcasting Corporation కష్టాల్లో ఉందట.ఇప్పుడే ఈనాడులో చూసాను. ఇది నాకు నిజంగా దుర్వార్తే. చిన్నప్పుడు వెర్రి గా వినేవాడిని. అంతర్జాతీయ వార్తలూ, విశేషాలు. వాటి గురించి కాస్తో కూస్తో లోక జ్ఞానం...దీని చలవే.


ఈ వార్త BBC TV వరకే పరిమితమా?లేక TV , రేడియో రెంటికా?


నావరకు నాకు BBC లేని రేడియో ప్రపంచం అంటే జీర్ణించుకోవటం కష్టం గా ఉంది.


ఏదో ఒక దారి దొరికితే బావుణ్ణు.

0 comments:

 
అనంతం - by Templates para novo blogger